Teško je reći nešto o samom sebi…

U stvari, nije teško, ali kad počneš pisati, vidiš da i ne ide to tako lako. Najbolje to drugi kažu, tako da na kraju ove moje ispovesti imate citate drugih ljudi koji su nekad negde nešto rekli o mom radu , a taj rad piše biografiju.

               Rekli su mi da sam rodjen 24.Jula 1965 godina po rodjenju Hrista u  Ivanjici gde sam išao u osnovnu i srednju školu. Tu i danas živim .

 

 

 

 

 

 

 

          

Slikar, fotograf i jos po nesto . . .

Svašta sam ponešto radio: bio pomoćnik zidarima, stolar koji je pravio prozore i vrata u tamo nekoj fabrici, montirao montažne kuće … uradio poneku scenografiju za tamo neku pozorišnu predstavu … tu i tamo napisao ponešto (posto papir sve trpi), isklesao poneku skulpturu, uradio par stripova i karikatura … a u ateljeu nacrtao i naslikao stotine slika, što u crtežu , što  ulje na platnu i ostalim tehnikama i materijalima … kao fotogaf, fotografisao sam mnoštvo tema, motiva i modela koji krase poneke magazine što ih prelisatvamo … Isto tako, fotografisao sam mnogo modela koji pričaju moju i vašu priču a krase našu dušu ...Analogne fotoaparate sam zamenio sa digitalnim i trenutno koristim Nikon  sistem.

                                                Grupne izlozbe:
                                                Preko 60 u zemlji i inostranstvu

                                                Samostalne izlozbe:
                                                Ivanjica          1997
                                                Beograd         1998
                                                Arandjelovac 1999
                                                Zlatibor          2001
                                                Irig                2003
                                                Ivanjica          2004
                                                Arilje             2005
                                                Pariz              2005
 

                                                                                   

                                

 

 

                                

 

             

                                

                      

 

                                                                    DRUGI O MENI

 

“...Slikar sna`nih emocija i izrazite `ivotne energije svoj do`ivljaj prenosi sa ~udnim spojem temperamentnog, britkog, strasnog, impulsivnog i ose}ajnog, vrlo ~esto i grubog u AL PRIMA dahu. Doza poetskog, lirskog i suptilnog nije nepoznata u stvari ovom jednostavnom slikarstvu koje odi{e ~ulno{}u, `ivotnom energijom i neobi~nom fantastikom. Tadijino slikarstvo se u potpunosti uklapa u njegov strastveni san u lavirint slika i crte`a...

... Na prvi pogled dominantna lepota i sklad, ustupaju mesto tihoj opomeni i upozorenju o neskladu izmedju duhovnog i telesnog...”

                                                                                                                                          Miroslav Zaklan

 

...Kompleksna ikonografija prizora nosi stilske znake koji autora povezuju sa glavnim tokovima srpskog slikarstva ovog veka: ekspresionisti~ki povi{ena temperature boje, intimna sklonost ka predstavljanju malog ugaonog kutka sobnog enterijera, erotski potentna fantasticna snovidjenja, pejza` za koji prirodna ~injenica postoji samo kao model...

                                                                                                                          Milo{ Filipovi}

 

...Tadija u svoje delo kao poseban segment osve`avanja uvodi `enski akt i estetiku fatalnih `ena osamdesetih godina u znaku filmu bliske erotizovane travestije. Taj dodir sa apsolutnim, vrhunac, ima u nagosti likova, kao nekoj vrsti prkosne hrabrosti i izazovnosti intime. Akt u Tadijinoj interpretaciji odraz je snage, sukoba, naboja i varni~enja principa energije a ne mlake ne`nosti i romantike...

                                                                                                                                               Dejan Djori}

 

...U ovim slikama je zna~ajna i uloga senki. Posmatra~u se ~ini da likovi  postoje samo da bi proizveli senke, a one amorfne i samovoljne, igraju neku svoju, mo`da samo likovnu igru. Mo`da  te`e da budu i vi{e : optu`ba, krik ili mrlja na ne~ijoj savesti...

                                                                                                                                                             Milijana Ili}

                                                                                                                                                  

 

... Vragolasto...  {eretski... majstorski ve{to... povremeno brutalno silovito... istrajava.Bilo da su teme njegovih kompozicija portreti, aktovi, pejza`i ili velike figurativne kompozicije rukopis je prepoznatljiv pa ga mogu slobodno nazvati  Tadijainim gestom Tadijinim  osvetljenjem Tadijinim potezom ... Njegova energija nikako ne miruje... kulja, izliva se i pokazuje raznovrsno{}u slikarskih medija : fotografijom, crte`om ugljenom, uljem na platnu, pastelom...

                                                                                                             Milica Rai~evi} Lukovi}

 

... Tadija poput starih slikara zanatlija grupi{e i  uobli~ava fragmente minulih vremena na jedan intimisti~ki na~in. Tenebrozno osvetljenje i ponekad fantasti~ni i nadrealni ambijenti sa kojima se kombinuju etno materijali  daju ovim slikama prizvuk tihe nostalgije i sete kao i dozu privatnosti...

                                                                                                                                            Sanja Sofijani}

 

... Tadija je rodjeni crta~ a tu mislimo na onaj kompleks vrednosti koji je ~esto crta~e razlikovao od slikara a sam crte` ~inio konkurentnim slici. U tom smislu, Tadija ne koristi crte` kao pripremu za sliku ve` kao samostalno re{enje. ^ini se da je silovitost i  o{trina linija, koje jako seku prizore, prenesena  iz  karaktera samog crta~a. Krote}i u sebi energije i snage, kontroli{u}i emocije, ta igra svetlosti i senke kjaroskuro ovde je dramati~na i napeta...

                                                                                                                            Dejan Djori}

 

...Li~nosti sa Tadijinih slika, prodornim pogledima se direktno obra}aju posmatra~u, uvla~e}i ga u metafizi~ki svet slike. Ve}inu tih li~nosti ~ine `ene, razodenute delimi~no ili potpuno, poput rasko{nih Rubensovih aktova, ponekad ~ak obezglavljene eskalacijom jednog vi{eg senzibiliteta. Kao simbol u slikarstvu, naga `enska figura mo`e imati nekoliko zan~enja: u svom primarnom kontekstu ona uvek upu}uje na eroti~nost, medjutim, mo`e sugerisati  vulgarnost i prostotu sa jedne, ili pak biti simbol neulep{ane, ogoljene istine koja nema potrebe za ode}om, kao amblem ta{tine ljudskog sveta, sa druge strane...  Svojim nagim figurama , Tadija pretenduje na ovo tre}e zna~enje, obru{avaju}i se vrlo kriti~ki na stav modernog dru{tva sa njegovom tendencijom za  upotrebom ‘ene u reklamne i op{te komercijalne svrhe, i u krajnjem skoru, upotrebom svega ljudskog u dru{tvu...

                                                                                                                         Sanja Sofijani}

 

... Ta ekspresija se dodiruje sa nadrealisti~kim i  metafizi~kim ambijentima  i  u pejza`ima gde oni nisu predstavljeni u ovom ~isto realisti~kom, fizi~kom, spolja{njem obliku, nego proizilaze iz subjektivnog  do`ivljaja. Kroz tu te`nju da se izraze oblik i boja i  kroz  tu  nabujalu energiju sagledava  se  vi{e unutra{nja nego spoljasnja realnost...

                                                                                                                                                 Miomir Milenkovi}